Các hoạt động Thể thao kỷ niệm ngày Học sinh Sinh viên 9/1. Nhảy dây. Kéo co. Đẩy gậy. Nhảy bao bố.