Tổ Lịch sử

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN LỊCH SỬ

STT

 HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

 1

 Nguyễn Thị Lắm

 Tổ trưởng

 2

 Huỳnh Quang Thục Uyên 

 Tổ phó

 3

 Lưu Thị Dung             

 Giáo viên

 4

 Vũ Thị Thu Dung              

 Giáo viên

 5

 Dương Thị Thanh Nga

 Giáo viên

Các tin khác:

Trang