Tổ Sinh học

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Lý Thị Bích Nhung

Tổ trưởng

2

Lê Thị Bích Thủy

Tổ phó

3

Đỗ Ngọc Mai Khanh

Giáo viên

4

Phan Thị Kiều Chinh

Giáo viên

5

Uông Thị Lệ Giang

Giáo viên

6

Võ Thị Thu Hương

Giáo viên

7

Đỗ Hoàng Hùng

Giáo viên

8

Lại Thị Phương Ánh

Giáo viên

9

Võ Thanh Bình

Giáo viên

10

Nguyễn Đặng Thành An

Giáo viên

Các tin khác:

Trang