Tổ Hóa

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Lê Quỳnh Liên

Tổ trưởng

2

Nguyễn Bùi Ngọc Quý

Tổ phó

3

Nguyễn Phú Đức

Giáo viên

4

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giáo viên

5

Nguyễn Ngọc Tú

Giáo viên

6

Trần Thị Huyền Trang

Giáo viên

7

Vũ Thị Hải Yến

Giáo viên

8

Bùi Phương Trinh

Giáo viên

9

Nguyễn Hoàng Hạ

Giáo viên

10

Phạm Thị Hạnh Thục

Giáo viên

11

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Giáo viên

12

Trần Bảo Ngọc

Giáo viên

13

Nguyễn Ngọc Phương Anh

Giáo viên

Các tin khác:

Trang